facebook

Llei 73/2010, del 14 d'octubre, de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent: 
 
llei 73/2010, del 14 d’octubre, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana 
 
Exposició de motius 
 
El 2 de maig de 1989, el Consell General va aprovar la Llei de l’Escola Andorrana, que regeix el sistema educatiu del nostre país, juntament amb la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, i la posterior Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, del 9 de juny de 1994. 
 
Per al bon desenvolupament de la seva tasca educativa i social, endemés dels professionals de l’educació, l’Escola Andorrana disposa també de personal auxiliar no docent que intervé en la vigilància dels espais de patis i de menjadors. 
 
Amb l’aprovació de la Llei de funció pública, de 15 de desembre del 2000, que limitava la contractació del personal no funcionari amb poca dedicació horària diària, el Govern va encomanar la gestió indirecta de la contractació del personal de patis i de menjadors a una empresa externa, una solució que no va comportar la qualitat ni l’estabilitat esperada. 
 
Per aquest motiu, en la sessió del 17 de maig del 2007, el Consell General va aprovar la Llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana. La Llei 12/2007 ha addicionat un títol nou a la Llei de l’Escola Andorrana que ha creat la Junta d’Escola i l’ha dotat de la capacitat necessària per contractar el personal auxiliar de patis i de menjadors sota dues modalitats possibles: la contractació directa del personal o l’adjudicació de la contractació del personal a una empresa del sector. 
 
Fins avui, malgrat que la Junta d’Escola disposa de capacitat jurídica i de capacitat d’obrar per contractar el personal auxiliar necessari per a la vigilància de patis i de menjadors, no l’ha usat mai i ha desenvolupat la seva funció exercint únicament les competències de participació, col•laboració, informació, vetlla i avaluació. 
 
L’atribució a la Junta d’Escola de la facultat executiva de contractació administrativa i laboral confereix una capacitat d’execució per a la qual la Junta d’Escola, com a òrgan de participació en la gestió del centre, no està pensada ni preparada. La competència de contractació de personal auxiliar de patis i de menjador comporta una responsabilitat administrativa i laboral que no correspon a la capacitat real i pràctica d’aquest òrgan de participació, que està integrat per representants de la comunitat educativa que no tenen, dins de les seves funcions, responsabilitats executives. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Llei modifica part del títol IV de la Llei 12/2007 i defineix la Junta d’Escola exclusivament com a òrgan col•legiat de participació, sense capacitat per contractar el personal auxiliar per a la vigilància de patis i de menjadors. 
 
Article únic
Es modifica el títol IV a la Llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana, que queda redactat com segueix:
 
 
Títol IV. De la Junta d’Escola 
 
Article dissetè
Es crea la Junta d’Escola com a òrgan col•legiat de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió de cada centre. 
 
Article divuitè
La Junta d’Escola està presidida pel director del centre. La seva composició s’estableix reglamentàriament i inclou com a mínim el director i el cap d’estudis del centre, un membre del comú, representants del personal docent, del personal col•laborador educatiu, del personal administratiu i de serveis, dels pares, i dels alumnes dels nivells educatius de segona ensenyança i batxillerat. 
 
Article dinovè
Les funcions de la Junta d’Escola són: 
a) Col•laborar amb l’equip directiu en el projecte de pressupost del centre. 
b) Vetllar per l’aplicació del projecte educatiu del centre. 
c) Vetllar per l’aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d’Escola hauran de subjectar-s’hi. 
d) Col•laborar en l’elaboració del Pla anual del centre. 
e) Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l’equip directiu, que ha d’incloure un balanç de la gestió econòmica. 
f) Donar el vistiplau i aportar suggeriments a la programació i al desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant l’horari lectiu. 
g) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives. 
h) Vetllar per la conservació i proposar la renovació de les instal•lacions i de l’equip escolar. 
i) Supervisar l’activitat general del centre. 
 
Article vintè
El funcionament i el procediment d’elecció de la Junta d’Escola s’estableix reglamentàriament. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
 
Casa de la Vall, 14 d’octubre del 2010 
 
Josep Dallerès Codina 
Síndic General 
 
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
 
Joan Enric Vives Sicília 
Nicolas Sarkozy 
Bisbe d’Urgell 
President de la República Francesa 

http://www.bopa.ad/bopa/2010/bop22064.pdf
(Pàg.4272)

 

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  SETEMBRE 2022
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT