facebook

Consell de les Escoles i Juntes d'Escola


Decret de 20 d’abril del 2011 de modificació del Decret d’aprovació del Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana, de 7 de novembre del 2007 
 
Exposició de motius 
 
La participació en la gestió de l’Escola Andorrana va ser regulada per primera vegada l’1 d’abril de 1999 amb l’aprovació d’un reglament que fou modificat en diverses ocasions, sempre amb la finalitat d’optimitzar i afavorir la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa en la vida escolar. 
 
L’any 2007 aquest reglament pateix la darrera modificació a causa d’alguns canvis en la Llei de l’Escola Andorrana, en el sentit de donar la possibilitat que la Junta d’Escola pogués contractar de forma directa el personal auxiliar de patis i menjadors per a l’espai del migdia. 
 
Tanmateix, la Llei 73/2010 del 14 d’octubre, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana, ha derogat la facultat de la Junta d’Escola de poder contractar el personal auxiliar, vist que la competència de contractació de personal comporta una responsabilitat administrativa i laboral que no correspon a la capacitat real i pràctica d’aquest òrgan de participació. 
 
Aquest canvi implica modificar l’actual Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana, modificat el 2007, en el sentit que defineix la Junta d’Escola exclusivament com a òrgan de participació, sense capacitat per contractar el personal auxiliar per a la vigilància de patis i menjadors. 
 
D’altra banda, vist el Decret del 13 d’octubre del 2010 d’estructuració i delimitació de competències del Ministeri d’Educació i Cultura en l’àmbit d’educació, en què no contempla la figura del sotsdirector del Departament d’Escola Andorrana, cal canviar la menció de sotsdirector per la de director.
 
A proposta de la ministra d’Educació i Cultura en funcions, en execució de l’acord de Govern de 20 d’abril del 2011 
 
Decreta 
 
Article únic
S’aprova la modificació del Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana. 
 
Article 1
Es modifica l’article 17 del Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana que queda redactat de la forma següent: 
 
“Article 17
Les funcions de la Junta d’Escola són: 
a) Col•laborar amb l’equip directiu en el projecte de pressupost del centre. 
b) Vetllar per l’aplicació del projecte educatiu del centre. 
c) Vetllar per l’aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d’Escola han de subjectar-s’hi. 
d) Col•laborar en l’elaboració del Pla anual del centre. 
e) Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l’equip directiu, que ha d’incloure un balanç de la gestió econòmica. 
f) Donar el vistiplau i aportar suggeriments a la programació i al desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant l’horari lectiu. 
g) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 
esportives i recreatives. 
h) Vetllar per la conservació i proposar la renovació de les instal•lacions i de l’equip escolar. 
i) Supervisar l’activitat general del centre.” 
 
Article 2
Se suprimeix l’apartat c) de l’article 2 del Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana. 
 
Article 3
Les referències fetes al llarg del Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana al sotsdirector del Departament de l’Escola Andorrana s’entenen fetes al Director del Departament d’Escola Andorrana. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
Andorra la Vella, 20 d’abril del 2011 
 
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern en funcions


http://www.bopa.ad/bopa/2011/bop23026.pdf
(Pàg.1845)

 

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  SETEMBRE 2022
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT