facebook

Consell de les Escoles i Juntes d'Escola

Decret pel qual s'aprova el Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana
 
Exposició de motius
 
La participació en la gestió de l'Escola Andorrana va ser regulada per primera 
vegada l'1 d'abril de 1992 amb l'aprovació d'un reglament que fou modificat en 
diverses ocasions, sempre amb la finalitat d'optimitzar i afavorir la implicació de 
tots els sectors de la comunitat educativa en la vida escolar.
 
El 17 de maig del 2007, la modificació d'alguns aspectes de la Llei de l'Escola 
Andorrana, mitjançant la Llei 12/2007, ha afectat especialment la Junta 
d'Escola de cada centre, atribuint-li la capacitat per poder contractar el personal 
auxiliar no docent que intervé en la vigilància de patis i menjadors. Aquests 
canvis impliquen modificar l'actual Reglament regulador de la participació de la 
gestió de l'Escola Andorrana, aprovat el 13 de novembre del 2002, en el sentit 
de donar la possibilitat que la Junta d'Escola pugui contractar de forma directa 
mitjançant contractació en règim laboral de prestació de serveis o a través 
d'una empresa, el personal auxiliar de patis i menjadors per a l'espai del 
migdia.
 
Igualment, aquesta modificació permet precisar alguns aspectes relacionats 
amb el funcionament del Consell de les Escoles i de la Junta d'Escola, com 
donar més representació al personal col•laborador educatiu en el Consell de les 
Escoles i en la Junta d'Escola, així com definir les obligacions dels membres 
substituts i donar la possibilitat, per part d'ambdós òrgans, de convocar experts 
en les seves reunions sempre que es reveli necessari. Finalment, es deroga el 
Reglament vigent.
 
A proposta de la ministra d'Educació, Formació Professional, Joventut i 
Esports, el Govern, en la sessió del 7 de novembre del 2007, aprova aquest 
Reglament.
 
 
Article únic
S'aprova el Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola 
Andorrana, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d'Andorra.
 
Disposició derogatòria
 
En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta norma queda derogat el 
Reglament regulador de la participació de l'Escola Andorrana, aprovat per 
decret el 13 de novembre del 2002.
 
Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana

Capítol primer. El Consell de les Escoles
 
Article 1
El Consell de les Escoles és l'òrgan màxim de gestió de l'Escola Andorrana. El 
seu objectiu principal és supervisar l'activitat general dels centres en els 
aspectes administratius i docents.
 
Article 2
1. El Consell de les Escoles queda constituït pels membres següents:
 
a) El ministre encarregat de l'educació, o una persona designada per ell, que el 
presideix.
b) El director del Departament de l'Escola Andorrana.
c) El sotsdirector del Departament de l'Escola Andorrana.
d) Un director de cadascun dels nivells d'ensenyament (maternal, 1a 
ensenyança, 2a ensenyança i batxillerat).
e) Dos representants dels caps d'estudi de l'Escola Andorrana.
f) Un representant del professorat de cada nivell d'ensenyament, que ha de ser 
membre de la Junta d'Escola.
g) Un representant del col•lectiu dels col•laboradors educatius, que ha de ser 
membre de la Junta d'Escola.
h) Un representant del personal administratiu i de serveis, que ha de ser 
membre de la Junta d'Escola.
i) Un representant dels pares d'alumnes per a cada nivell d'ensenyament, que 
ha de ser membre de la Junta d'Escola.
j) Un representant dels alumnes per a cada nivell d'ensenyament, exceptuant 
maternal i primera ensenyança, i que ha de ser membre de la Junta d'Escola.
k) Un secretari sense veu ni vot.
 
2. El Consell de les Escoles pot convocar experts relacionats amb les matèries 
a tractar, sempre que el president ho estimi necessari. Aquests experts poden 
assistir al Consell de les Escoles, amb veu però sense vot.
 
Article 3
Els membres representants de cada un dels sectors dins del Consell de les 
Escoles (directors, caps d'estudi, pares d'alumnes, professorat, col•lectius de 
col•laboradors educatius, de personal administratiu i de serveis, alumnes) ho 
són per una durada de dos cursos escolars i s'han de renovar en cada sector a 
l'inici del curs, sense perjudici de la seva reelecció.
 
Article 4
El Consell de les Escoles es reuneix en sessió ordinària dues vegades a l'any. 
Una d'aquestes reunions ha de tenir lloc durant el primer trimestre escolar. El 
president, a petició escrita d'almenys una tercera part dels membres del 
Consell o per pròpia decisió, pot convocar una sessió extraordinària amb un 
mínim de vuit dies d'antelació, excepte si l'afer a tractar és de màxima 
urgència; en aquest cas es pot convocar en un termini inferior.
 
Article 5
Perquè el Consell de les Escoles es constitueixi vàlidament cal l'assistència, en 
primera convocatòria, de la majoria absoluta dels membres. El Consell de les 
Escoles queda vàlidament constituït en segona convocatòria mitja hora després 
de la primera i sigui quin sigui el nombre d'assistents. Els acords s'adopten per 
majoria simple. Tots els acords s'han de fer constar en un llibre d'actes, i el 
president i el secretari les han de signar.
 
Article 6
El Consell de les Escoles té per objecte les funcions següents:
a) Ratificar i aportar suggeriments al projecte educatiu de cada centre.
b) Rebre informació i participar en la distribució per centres dels crèdits que 
figuren en el projecte de pressupost global de l'Escola Andorrana.
c) Rebre informació i avaluar el pla anual de cada centre.
d) Ratificar la memòria de cada centre.
e) Vetllar per l'aplicació correcta de la política educativa, pel que fa a les 
relacions de col•laboració amb altres centres escolars i no escolars amb 
finalitats culturals i educatives.
f) Presentar propostes de renovació de les instal•lacions escolars per tal de 
propiciar un ensenyament amb garantia de qualitat.
g) Valorar la dinàmica de cada centre.
h) Estudiar qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat dels centres i aportar les 
indicacions que jutgi convenients.
 
Article 7
En el termini màxim de deu dies des de la data de la constitució de les juntes 
d'escola, el sotsdirector del Departament de l'Escola Andorrana n'ha de 
convocar tots els membres perquè siguin elegits els que han de representar 
cada sector al Consell de les Escoles.
L'elecció es fa per cada un dels sectors per majoria de vots presents o 
representats. Sols les persones que formin part d'un sector poden presentar-se 
com a candidates i tenir dret de vot en l'elecció dels representants d'aquest 
sector.
Efectuada l'elecció del Consell, el director del Departament de l'Escola 
Andorrana ha de trametre els resultats al president del Consell, que ho ha de 
notificar a tots els directors dels centres escolars els quals han de publicar els 
resultats en el tauler d'anuncis del seu centre.
 
Article 8
Per fer el traspàs del nou Consell de les Escoles es convoca el Consell de les 
Escoles a sortir mitja hora abans de la convocatòria per fer la lectura i 
l'aprovació, si escau, de l'acta anterior, i després es fa el traspàs de poder i del 
llibre d'actes, i s'expliquen els assumptes pendents a la nova junta.
 
Article 9
La mesa per a les votacions del Consell de les Escoles està formada per: el 
president, que és el sotsdirector del Departament de l'Escola Andorrana, i el 
secretari, que és un director de centre elegit entre tots els directors dels centres 
escolars.
 
Capítol segon. La Junta d'Escola
 
Article 10
La Junta d'Escola és l'òrgan col•legiat de participació dels diversos sectors de 
la comunitat educativa en la gestió de cada centre, amb la capacitat necessària 
per contractar el personal auxiliar de patis i menjadors que requereixi.
 
Article 11
1. La Junta d'Escola està constituïda pels membres següents:
 
a) El director del centre, que exerceix el càrrec de president.
b) El cap d'estudis del centre.
c) Un membre del comú, a demanda del ministre encarregat de l'educació.
d) Tres representants del personal docent, que han de pertànyer al centre.
e) Un representant del personal administratiu i de serveis, que ha de pertànyer 
al centre.
f) Un representant del col•lectiu dels col•laboradors educatius del centre.
g) Tres representants dels pares d'alumnes, que han de pertànyer al centre.
h) Dos representants dels alumnes per a les juntes dels nivells d'ensenyament 
de segona ensenyança i batxillerat.
i) Un secretari sense veu ni vot.
 
2. La Junta d'Escola pot convocar experts relacionats amb les matèries a 
tractar, sempre que el president ho estimi necessari. Aquests experts poden 
assistir a la Junta d'Escola, amb veu però sense vot.
 
Article 12
En el supòsit de centres docents amb menys de 9 unitats, o per manca de 
proveïment d'algun càrrec, el ministeri encarregat de l'educació ha d'adaptar la 
composició de la Junta d'Escola a les peculiaritats d'aquests centres.
 
Article 13
La Junta d'Escola es reuneix una vegada cada trimestre, preceptivament en 
iniciar i finalitzar el curs escolar. A més, s'ha de reunir sempre que la convoqui 
el president, a petició escrita d'almenys un terç dels membres o per decisió 
pròpia.
 
Article 14
Perquè la Junta d'Escola es constitueixi vàlidament, cal l'assistència, en 
primera convocatòria, de la majoria absoluta dels membres. La Junta d'Escola 
queda vàlidament constituïda en segona convocatòria mitja hora després de la 
primera i sigui quin sigui el nombre d'assistents. Els acords s'adopten per 
majoria simple i en cas d'empat el vot del president és diriment. Tots els acords 
s'han de fer constar en un llibre d'actes i el president i el secretari les han de 
signar.
 
Article 15
Els membres representants de cada un dels sectors dins la Junta d'Escola ho 
són per una durada de dos cursos escolars i es renoven en cada sector a l'inici 
del curs, sense perjudici de la seva reelecció.
 
Article 16
Per fer el traspàs a la nova Junta es convoca la Junta a sortir mitja hora abans 
de la convocatòria per fer la lectura i l'aprovació, si escau, de l'acta anterior i 
després es fa el traspàs de poder i del llibre d'actes, i s'expliquen els 
assumptes pendents a la nova Junta.
 
Article 17
Les funcions de la Junta d'Escola són:
 
a) Col•laborar amb l'equip directiu en el projecte de pressupost del centre.
b) Vetllar per l'aplicació del projecte educatiu del centre.
c) Vetllar per l'aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els 
conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina 
d'alumnes, d'acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa 
sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d'Escola han de 
subjectar-s'hi.
d) Contractar el personal auxiliar de vigilància de patis i menjadors, en règim 
laboral de prestació de serveis.
e) Col•laborar en l'elaboració del Pla anual del centre.
f) Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l'equip directiu, 
que ha d'incloure un balanç de la gestió econòmica.
g) Donar el vistiplau i aportar suggeriments a la programació i al 
desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant 
l'horari lectiu.
h) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 
esportives i recreatives.
i) Vetllar per la conservació i proposar la renovació de les instal•lacions i de 
l'equip escolar.
j) Supervisar l'activitat general del centre.
 
Article 18
El sotsdirector del Departament de l'Escola Andorrana ha de publicar els 
censos electorals i convocar les eleccions dels representants de la Junta 
d'Escola amb un mínim de deu dies d'antelació. Les eleccions s'han de 
celebrar en dies diferents per a cadascun dels sectors (personal docent; 
personal col•laborador educatiu, personal administratiu i de serveis; pares 
d'alumnes, alumnes de segona ensenyança i alumnes de batxillerat) i s'han 
d'efectuar abans del 10 d'octubre.
 
Article 19
Totes les persones que oficialment pertanyin a algun sector poden ser 
candidates. Les persones que formin part de més d'un sector sols poden 
presentar-se com a candidates per a un dels sectors. Els pares d'alumnes han 
de tenir els seus fills matriculats en el centre en què es presenten.
 
Article 20
El president de les diverses meses electorals és el director de cada centre 
escolar.
 
Article 21
Les candidatures s'han de presentar, com a mínim, cinc dies abans de les 
eleccions. El director del centre ha de publicar al tauler d'anuncis del centre, 
amb un mínim de tres dies d'antelació a la votació, la relació de candidats.
 
Article 22
Es poden votar tres persones de les llistes i surten elegides com a 
representants les persones que obtinguin més vots. La votació es pot fer 
directament o per delegació. Si és per delegació s'ha de presentar un 
document degudament signat. Realitzat l'escrutini, s'ha d'estendre una acta 
que es tramet al sotsdirector del Departament de l'Escola Andorrana, i el 
director del centre s'encarrega de publicar en el tauler d'anuncis els resultats 
dels escrutinis.
 
Article 23
En l'elecció del personal docent la mesa electoral ha d'estar composta pel 
president i el professor més antic del centre, que actua com a secretari. 
L'elecció s'ha d'efectuar fora de l'horari lectiu. Són electors tots els professors i 
mestres adscrits al centre, però els que ho siguin amb caràcter d'eventual no 
són elegibles.
 
Article 24
En l'elecció dels col•laboradors educatius, així com del personal administratiu i 
de serveis, les meses electorals corresponents han d'estar compostes pel 
president i per la persona més antiga en cadascun d'aquests sectors, que actua 
com a secretari. Són electors tots els membres del personal de cada sector 
adscrits al centre però els que ho siguin amb caràcter d'eventual no són 
elegibles.
 
Article 25
En l'elecció dels representants dels pares d'alumnes, la mesa electoral ha 
d'estar composta pel president i un representant dels pares, que actua de 
secretari. Poden ser candidats els pares o tutors legals dels alumnes; per 
presentar-se han de tenir els fills matriculats a l'escola. En el supòsit que la 
pàtria potestat de l'alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, sols 
aquest podrà presentar-se com a candidat i tenir dret de vot. En cas que tingui 
més d'un fill en el mateix centre només poden votar una vegada. Si tenen fills 
en diversos centres escolars són electors i elegibles en cadascun dels centres.
 
Article 26
En l'elecció dels representants dels alumnes de 2a ensenyança, la mesa ha 
d'estar composta pel president i per dos alumnes del centre elegits per sorteig. 
Poden ser candidats tots els alumnes matriculats en la segona ensenyança.
 
Article 27
En l'elecció dels representants dels alumnes de batxillerat, la mesa ha d'estar 
composta pel president i per dos alumnes del centre elegits per sorteig. Poden 
ser candidats tots els alumnes matriculats en el batxillerat.
 
Article 28
Atès que el nivell de batxillerat té una durada de dos anys, es renovarà 
anualment el sector de representants dels pares d'alumnes i el sector de 
representants dels alumnes, a fi que hi pugui haver sempre un representant de 
cada curs.
 
Article 29
En el termini màxim de deu dies a partir de la publicació dels resultats de 
l'escrutini, els presidents han de convocar la primera reunió que ha de constituir 
la Junta d'Escola.
 
Article 30
Les substitucions temporals d'un membre del Consell de les Escoles o de la 
Junta d'Escola s'han de comunicar al president amb antelació. La substitució 
s'efectua sempre a favor del candidat que ha obtingut el següent lloc en 
nombre de vots en el moment de les eleccions.
Per a tota la durada de la substitució temporal, els nous membres assumeixen 
totes les funcions de les persones substituïdes.
 
Article 31
Les renúncies dels membres electes al Consell de les Escoles s'han d'adreçar 
per escrit al president, que ho ha de comunicar al director del Departament de 
l'Escola Andorrana.
 
Les renúncies dels membres electes a la Junta d'Escola s'han d'adreçar per 
escrit al president, que ho ha de comunicar al sotsdirector del Departament de 
l'Escola Andorrana.
 
No pertànyer al sector per al qual s'és candidat comporta el cessament forçós 
immediat en el càrrec.
 
 
Article 32
En el cas de renúncia o cessament forçós, el càrrec vacant l'ocupa el candidat 
que ha obtingut el següent lloc en nombre de vots en el moment de les 
eleccions.
 
El nou membre assumeix totes les funcions del renunciant o cessat, fins a 
l'acabament de la durada prevista del càrrec.
 
En el cas de diversos candidats amb el mateix nombre de vots, es procedeix a 
una nova elecció en el sector corresponent.
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
 
Andorra la Vella, 7 de novembre del 2007
 
Per delegació
Ferran Mirapeix Lucas
Ministre de Presidència i Finances
 
 
(Pàg.4963)

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  DESEMBRE 2022
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT